سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

دلی شکسته وروحی عمیق...میفهمی؟

سفینه ای تهِ دریا غریق..میفهمی؟

من ودل وقفسِ واژه های بغض آلود

کلیدواژه ندارم،«شهیق» *میفهمی؟

کلام،پَر!.. دلِ شاعر،پَر!..آه، آینه ،پَر!

جوانی ام همه پر!...پر!...رفیق!میفهمی؟

 منی که سنگ صبور تو بوده ام همه عمر

کنون زسنگ مزارم«عقیق»میفهمی؟!

زمان وصل، غنیمت شمر که روز فراق

حساب ثانیه ها را دقیق میفهمی....

«غبارغم برود حال،بِه  شود» باری

اگر زبان نسیم طریق میفهمی

                            من از نجابت آلاکلنگ میگفتم
                            چرا تو وسوسه ی منجنیق میفهمی!؟
                                                                              1388

................................................................................................

* شهیق:صدای پیچش گریه درگلو

ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)