سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مهدی مشکات ـ شعرونظر

باسلام وسپاس/آنچه ملاحظه می فرمایید قسمت کوتاهی ازیک مقاله ء بلند است که تحت عنوان "غیبت شأنی وشخصی" نگاشته ام  اما دراینجا تنها به همین فراز کوتاه (که حسب وظیفه باید گفته شود )بسنده می کنیم  :

 

غیبت شأنی:  این کلید فهم داستان غیبت وهمچنین کلید اندیشه مهدویت راهبردی ست .وچنانچه تامل کنیم :مفتاح فرج ما وظهور امام نیز در آستین فهم همین اصطلاح است. سخن بر سراین است که ماهیت اصلی غیبت وهمچنین راز اصلی این غیبت، در این نیست که ما نمی توانیم شخص امام رازیارت کنیم .بلکه رازاصلی، واصل راز غیبت دراین است که شأن اصلی امام در میان هزاران شأون ومسایل وموضوعات دیگر گم شده است؛ وتاوقتی که مومنان جهان حیات وحضور ایشان را به راستی باور نکرده وبصیرت لازم را نسبت به شأن مقدس امام پیدانکنند؛ ومتوجه این حقیقت نشوند که : حضور امام در جهان یعنی حضور رسول الله! یعنی حضور امیرالمومنین! یعنی حضور وحیات جسمانی صدوبیست وچهار هزارپیامبر خدا! واین یعنی: "هرکس می خواهد آدم را ببیند ، هرکس می خواهد نوح را ببیند هرکس می خواهد ابراهیم را ببیند ، هرکس می خواهد یوسف را موسی را عیسی را ومحمـــد وآل محمد را ببیند پس بیاید وببیند!* "                                                                                                                                                     واینهمه  یعنی : حضور مجسم "ولایة الله "  در متن جهان ودرمتن مردم جهان!... ببینید! وراستی چرا نمی بینیم که خداوند متعال ، تنها حجت ونماینده ء خود را قرن هاست در میان مردم جهان فرستاده است ـ درهمین کره ء زمین! دربین همین کشورها وشهرها ! و او هم اکنون وهمواره ، با تمام مشخصات بشری، مردی است از مردمان همین جهان ! همین جمعیت موجود کره ءزمین! اونیز زندگی می کند ! مسکن دارد! طعام می خورد! روزه می گیرد! نماز می خواند! گاهی استراحت هم می کند! بشرٌ مثلکم است! دوستان ومعاشرانی هم دارد! با هم جلساتی دارند! در جریان اخبار ومسایل جهان قرار می گیرند!* پیرامون مسایل مختلف گفتگو می کنند! به مجالس ومراسم مردم هم می رود! قدم مبارک بر فرش های شان می گذارد! بازارهم می رود* .ظاهرا اهل وعیالی هم دارد، (وچرا نداشته باشد؟ )...باری تا وقتی ما اولا بصیرت وبیداری لازم به حیات وحضور واقعی وجسمانی ایشان پیدانکرده وتا وقتی  بطور جدی باورنکنیم که این بزرگ مرد الهی ، ولیِّ  ماست ! «اولی بالمومنین من انفسهم »است !..؛آنگاه ودر اثر همین بی بصیرتی وناباوری ست که شأن اصلی ایشان ،یعنی همان اولویت مطلقه ءحضرتش رانیز رعایت نخواهیم کرد و درنتیجه مرکز ومحور ومعیار معادلات ومطالبات و مسایل دین وزندگی فردی واجتماعی ما نیزمبتنی بر همین مسایل جاری وروزمره خواهد بود وسرانجام هردلی دغدغه ای را ،وهر سری سودایی را قبله ء راهبردی زندگی خود قرار می دهد و هم این گونه است که امت اسلام نیز به"جوامع اسلامی" تبدیل می شود! جوامعی با هزار قطب وهزار قبله وهزار قبیله ء مختلف که ناچار هزاران چالش و هزاران تضاد و هزاران تزاحم بایکدیگر خواهند داشت و بدینسان هرروز نیز شأن اصلی امام که همان  شأن ولایة الله و همان جغرافیای هدایت الهی ست ، هم دراین موج موج حادثه ها ومسأله ها،  وهم دراین دنیای تکثر خروشِ امروز، هرروز فراموش تر از پیش می گردد و... هرزمان ازظلمتی درظلمتی/می روند ونیست غوث ورحمتی  (درادامه ء این مقال،ثابت می شود که غیبت شخصی امام علتی جز همین غیبت شأنی ایشان ندارد وبه عبارت دیگر: تاوقتی امام زمان دیده نشود دیده نشود!)                                                                                                                          


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)