سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

هوهو تَنَنا ،حیــــــــــــــــــدر به درآ              به درای صــــبا به صلای قمر

                                 هوهوحیدر تَنَنا حیدر

ای شـــیر جهان ازبیشــــــــــه ءجان           بازآ به میــــــان با صد کَر وفَرّ

                                هوهوحیدر تَنَنا حیدر

به مجـــــــــــــال توشه زخیال تو مه           چون خـــــــیل شبح رفتم زنظر

                                هوهوحیدر تَنَنا حیدر

مهِ من شــــــــــــهِ من خوش فرّهِ من         مرو از رهِ من ،پس وپیش وزِبر

                                هوهوحیدر تننا حیدر

ای قبــــــــــــله ء دین بتِ کعبه نشین        بنشین بنشین بنشـــــین دربر

                                هوهوحیدر تننا حیدر

مژه صف زده ای خوش دف زده ای           رَفــــــــرَف زده ای بر زهره مگر؟

                               هوهوحیدر تننا حیدر

مولای دلم !ســـــــــــــــودای دلم!           رســـــــــــــــوای دلم بردار وببر

                               هوهوحیدر تننا حیدر

نی مطـــــــــــــرَبَکم، چون نی لَبَکم          دل،دل،دلَکم مشـــــــــکن تودگر

                              هوهوحیدر تنناحیدر

خون شــــــــــــــد دل من، بازآ  ز خُتن       ای نافه شـــــــکن ـ پیچیده کمر

                               هوهوحیدر تننا حیدر

هی هی صنمـــــــــــــــــــا! ابروبنما          هم قـــــــــــبله نما هم قبله نگر

                              هوهوحیدر تننا حیدر

جانکــــــــــــــــــــاه منی دلخواه منی        تو ماه منی ،من شمع سحــــر

                               هوهوحیدر تننا حیدر

درویش توام در کــــــــــــــیش توام          دلریش توام  شــــــب تا به سحر

                               هوهوحیدر تننا حیدر

از آب وگـــــــــــــــلم بردی چو دلم          نی نی مَهِــــــــــــــلم تا مانده اثر

                              هوهوحیدر تننا حیدر

خَمّارِ جهان! خمـــــــــــخانه ء جان!         مستی  مَسِــــــــتان از جان بشر

                              هوهوحیدر تننا حیدر

ای دست خــــــــدا ای مست خدا         ای بسته خــــــــــــدا بر غیر تو در1

                              هوهوحیدر تننا حیدر

موسی قَبَسی ،عیسی نفَــسی          گل کرده بسی زین ســـــــرِّ سَمَر:

                                 هوهوحیدر تننا حیدر

عبد صــــــــــــــــمدی، صنما احدی         مولا مددی مددی حیــــــــــــــــــــدر

                                هوهوحیدر تننا حیدر

                                                             خاک آستان ـ مهدی مشکات1377

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1ـ سدّالابواب الابابه :پیمبر.ص.به امرالهی همه درها ی مسجد،جز درخانه ء علی .ع.را فروبست


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)