سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

   سلسله مقالات " مهدویت راهبردی وتمدن سازی  " :                                                                                                                                                                                                                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چندیادآوری درمورد این مقاله:                                                                                                                                  

1ـ این مقاله هم اکنون درحال نگارش و  ویرایش بوده  و ممکن است هرباره تغییرات زیادی درآن روی دهدکه به همین مناسبت از نقدونظر دوستان عزیز هم دعوت واستقبال می کنم

2 ـ قسمت های بعدی این مقاله که بازبانی روان تر نوشته می شود حاوی ویژگی های دقیق تر اصحاب المهدی علیه السلام بوده و کاربردی ترخواهدبود(انشاءالله)

3 ـ اسناد ومدارک نقل قول ها  هم انشاءالله در پایان این مجموعه تقدیم خواهدشد

4 ـ  برای دوستانی که تنهاطالب نکات  معنوی هستند نیمه اول این نوشتار،اندکی به شکیبایی وتامل بیشترنیازدارد وممکن است ازنیمه دوم سخن ،بهره بیشتری ببرند

5 ـ آنچه در گفتارهای فعلی ملاحظه خواهید کرد  بخش های مقدماتی  یا جانبی از سلسله مباحث " مهدویت راهبردی وتمدن سازی اسلام" است وبنا براین ما هنوز وارد خود این موضع (مهدویت راهبردی...) نشده ایم 

                                                          

                                        ***********

                                                                                                                                              


                                                بسم الله الرحمن الرحیم

                                                   حلقه گمشده ظهور:

                             ویژگی های اصحاب المهدیعجل الله تعالی فرجه

 


 سه گفتمان موعودگرایی :

چنانکه می دانیم، اندیشه ء آینده ء برین (فوتوریسم) ،یک اندیشه جهانی وموردقبول و اقبال بیشتر مکاتب فلسفی تاریخ است. همچنانکه منجی باوری نیز یک عقیده ء بین الادیانی بوده وتقریبا همه ادیان وفرهنگ های دینی جهان برآن اتفاق دارند .پس می توان گفت که یک وجه مشترک همه ادیان ومکاتب بشری نیز درهمین وصف ،یا  وعده ای است که از آینده ء برین وفرجام تاریخ  مطرح کرده اند ودر نتیجه، هم ادیان وهم مکاتب بزرگ فلسفی ،فی الجمله  معتقد به یک "وضعیت آرمانی "در پایان تاریخ هستند. البته بدیهی ست که تعریف ها وتلقی ها ی هریک از این ادیان ومکاتب ،نسبت به این اندیشه واعتقاد مشترک نیز یکسان نبوده و دراثر همین ناهمسانی وافتراقات معرفتی ست که هم اکنون شاهد یک گفتمان واحد جهانی ،لااقل درمیان موعود باوران ومنجی گرایان جهان نیستیم .[1]  براین اساس نیز لازم است تا پیش از هر سخنی ،سه گفتمان کلان واساسی آینده گرایی وموعود گرایی را متذکرشویم:

1 ـ گفتمان تمدنی ـ اتوپیسمی :  نوعی نگرش و تعریف ،در مورد وضعیت موعود ومطلوب نهایی تاریخ ،که متکی برشخص(منجی)خاصی نبوده وعمدتا بر ظهوریک تمدن وفرهنگ ومناسبات جهانی متعالی ومطلوب تکیه می کند .چنانکه در نظریه "مدینه فاضله افلاطون " و  "کشورخورشیدی تاگور" شاهد همین نگرش وتعریف هستیم.پس آنچه دراین گفتمان ،"موعود"حقیقی محسوب می شود، تنها ،مناسبات وفرهنگ وتمدن جهان است ،نه اینکه فرد خاصی به عنوان منجی ، مطرح باشد

2ـ گفتمان فرد محورـ آواتاریسمی : که تمام حقیقت وماهیت وضع موعود وتمام رسالت آن را متوجه وموقوف بر شخص ویژه ای به عنوان "منجی موعود" می داند. چنانکه درعموم ادیان شرقی وهندویسمی وهمچنین در فرهنگ رایج مسیحیت نیز چنین تلقی وتعریفی حاکم است و  هم طبق این تلقی است که برای مومنان ومنتظرانِ وضعیت موعود ،(براساس متون وآثاردیده شده)نقش ورسالت ویژه ای به چشم نمی آید وگویی که اساسا چنین چیزی  موضوعیت ندارد .هر چند که در همین ادیان یاد شده نیز منتظران موعود ،مورد توصیه هایی قرار گرفته اند اما چنانکه گفته شد ،همه بار ومسولیت نجات جهان وتحقق مدینه موعود،بر عهــده شخص منجی  بوده ودراین رابطه ،رســـــــــــــــالت وتکلیف ویژه ای برای منتظران تعریف نشده است. "انتظار غیرمسؤلانه" که دراندیشه مذهبی معاصر مامورد نقدونکوهش قرار گرفته است نیز خود  تلقی ناصواب ونامستندی از جنس همین گفتمان است. 

3 ـ گفتمان امت وامام :دراین گفتمان است که اگرچه موعودی خاص وتعیین شده  توسط خداوند ،برای نجات جهان وبرپایی حکومت واحد الهی معرفی شده ومومنان نیزموظف به انتظار اوهستند .وهرچند که آن موعود الهی دارای عالی ترین مقامات ملکوتی ،وصاحب ولایت کلیه نیز هست .اما ودرعین حال ،همه بار مسؤلیت ورسالت ظهور،تنها بر عهده منجی نیست بلکه اساسا ،هم  ظهور موعود وهم  برپایی آن مدینه فاضله ،متوقف برپیدایش یک  قوم،یاامت برگزیده وذی صلاحی ست که توان وشایستگی پذیرایی از آن موعود الهی را داشته باشند وبتوانند کادر نیروی انسانی موردنیاز ،برای  تحقق ظهور وبرپایی آن بهشت موعود زمینی را تامین کنند.

تا انجا که میدانیم ،این اندیشه سوم تنها ،دردین یهود ودر دین اسلام ، خصوصا در مذهب تشیع مورد تاکید است،با این تفاوت که این باور، در تلقی های مشهور یهودیت، "قوم محور" بوده ، و گفتمان اسلامی ، "امت محور" است . بدین توضیح که یهودیان ،معتقد ومدعی آنند که آن امت برگزیده وموعود الهی ،منحصر در قوم بنی اسراییل است[2] ،همچنانکه خود منجی موعود نیز جز از نژاد بنی اسراییل نخواهد بود.حال انکه در اسلام هیچگونه انحصار نژادی یا قومی برای آن امت موعود وجود ندارد و در تشکیل ان امت برگزیده الهی هرکدام از اقوام وملل جهان می توانند مشارکت داشته باشند.[3]حتی بنا بر روایاتی ، پیروان ادیان ومذاهب غیر توحیدی نیز (که صادقانه انتظار آمدن موعود را داشته اند) پس از ظهور آن حضرت بدو پیوسته وجزویاران ایشان خواهند شد[4]. یادآوری این دو مطلب نیز دراین جا بی مناسبت نیست که :

1 ـ  براساس این دیدگاه، اگرچه ظهور وقیام وحکومت موعود ،مستظهر به امدادهای غیبی خداونداست ،اما بر خلاف  تلقی های آواتاریسمی ، موضوع موعود ،یک پدیده ء سراسر اسطوره ای ورازآمیز نبوده وفرایند تحقق آن نیز تماما فرابشری وغیر معمول نخواهد بود .بلکه مراحل تشکیل وتحقق آن نیازمند ظهور استعدادها  وظرفیت های طبیعی  انسانی ست.                             شاید بادرنظرگرفتن حدیثی که خواهیم آورد بتوان گفت که : قدرت خارق العاده امام موعود علیه السلام ـ از حیث تحقق ـ دارای سه ضلع مهم است : یک ضلع آن را قدرت های فوق طبیعی مثل ملایکة الله تشکیل می دهند وضلع دوم آن که مورد این بحث ماست  همان نیروی انسانی (اصحاب ومومنین) هستند و ضلع سوم این مثلث قدرت نیز عبارت است از سلطه  و ابهت و هیمنه ء روانی وروحی خود امام ولشگر ایشان که برسراسر جهان کفر واستکبارچیرگی خواهدیافت: یؤیده الله بثلاثه: الملائکه والمومنین والرعب

2 ـ (یادآوری دوم:) کسانی که به مهدی موجود معتقد نبوده ومی پندارند که  مهدی موعود در نزدیکی عصرظهور خودش متولد خواهد شد؛اینان نیز توجه کنند که حتی طبق این فرض نیز باز ،زمان تولد آن موعود الهی متوقف  بر ایجادشرایط ظهور ایشان است!  یعنی تا وقتی که خداوند متعال ، زمینه های لازم وکافی را برای ظهور آخرین ذخیره خود مهیا نبیند ،(براساس فرض مزبورنیز ) ولیّ موعود خود را به دنیا نخواهد آورد. اما وآنگاه که شرایط مورد نظر ،مهیا شد ،درواقع مهمترین مانع ظهور ایشان نیزعلی ای حال  برطرف شده است .توجه به این مساله ، عامل نیرومندی برای ایجاد وحدت راهبردی میان همه موعودباوران جهان ، خصوصا برای مهدویون مسلمان در همه مذاهب اسلامی خواهد بود.وهمچنین باعث احساس رسالت ومسؤلیت ظهور،در میان آنان نیز می گردد. بدین معنی که  هم اکنون اگر همه ء موعودباوران ادیان مختلف به طور جدی باور کنند که :  هرگاه خداوند متعال ،شرایط جهانی ،ازجمله مطالبه ء جدی مومنان برای ظهور حضرت موعود رافراهم ببیند بی تردید، ولی موعود خود را خواهد فرستاد !

راستی تصور وتصدیق جدی همین حقیقت است که به تنهایی ،تمام اندیشه ها ودلهای  موعودباوران حقیقی را بسوی تشکیل یک امت واحده زیر پرچم آن "موعود امتها" برمی شوراند و بدینوسیله همه اختلافات و ناهمدلی های گذشته خود را نیز درپی این نسیم جان بخشی که ازبن گیسوی آن یوسف گمگشته دلها می وزد  ـ بدین زمزمه ـ خواهند سپرد :                                                                                                                                                                                                                                                                                    امروز شمع انجمن دلبران یکی ست      دلبر اگر هزار بوَد دل ، برآن یکی ست

  دراین جا ، وبه مناسبت همین مطلب، موضوع یکی دیگر ازسلسله مقالات مهدویت راهبردی را که انشاءالله درفرصت های دیگرو با عنوان " وحدت راهبردی ادیان وفرهنگ های موعودگرا" تقدیم خواهد شد؛ در این عبارت کوتاه متذکر می شویم که: وحدت راهبردی موعود باوران جهان وهمچنین تشکل یک امتِ جهانی در میان معتقدان ومنتظران حضرت موعود، از بهترین وموثرترین زمینه سازی ها برای ظهور تمدن موعود است. همچنان که اگر به ظرفیت های :جهانی، عقلانی ،معنوی ،سمپاتیک وکُنشیِ  این  اندیشه وعقیده ء عریق و جهانشمول  ،توجه کافی بکنیم خواهیم دید که: پیدایش یک چنین وحدت جامع الاطراف در میان فرهنگ ها ومذاهب مختلف جهان نیز،خود از عالی ترین ومبارک ترین مصادیق واقعیِ آ شتی والفت جهانی یا همان گفتگوی تمدن ها را درپی خواهد داشت.

سپیده ء ظهور:          

ما معتقدیم  و ـ در سلسله مباحث خود نیزـ سعی دراثبات  این مدعا خواهیم داشت  که :   اندیشه موعود ، همچون خود موعود ، برای همه سطوح وساحت های حیات بشریت ،فرج بخش است .یعنی ذخیره ها وظرفیت های پربرکت و بی پایانی دراین اندیشه مقدس ادیان الهی، موجود ومتموج است که با کشف واستخراج این ذخیره ها وظرفیت های بی پایان می توان حتی قبل از ظهور نیز پرتوهایی ازخورشید تمدن موعود را در همین تاریکستان قرون غیبت ، درسطح جهانی، برافروخته و آشکار ساخت. وبدین ترتیب (می توان) طلیعه ءآن تمدن مقدس را در همین روزگارنیز توسط همدلی وهمگرایی موعودباوران در خیمه ء راهبردی آن موعود الهی برافراشته کرد . وپس ازین نیز خواهیم گفت که : اگر "شیعه" به معنای "شعاع امام " ،بوده و منزلت اونیز منزلت شعاع آفتاب برای قرص خورشید است،طبیعتا ظهوراین  اشعه های خورشید امام نیزپیش از ظهورخود امام خواهد بود ونتیجتا همه کسانی که خود را شیعه ومنتظر آن موعود الهی می دانند می بایست در طلوع این سپیده صبحگاهی آخرالزمان،یعنی درایجاد ظرفیت های لازم جهت  تشکیل یک جامعه جهانیِ موعودگرا ،نهایت اقبال واهتمام خود را مبذول کنند.                                                        

 امت: تنهاساختارمدنی اسلام

 نتیجه وجمع بندی صدر وذیل  سخن ،تابدینجا و به طور مشخص چنین می شود که : تشکیل یک امت جهانی از موعود باوران ، ازیک سو ، ضروری ترین را هکاربرای تسهیل وتعجیل در تحقق وعده الهی ظهورا ست. واز دیگرسوی  نیز ، خودِ این امت سازی وامت زیستیِ موعود باوران جهان  ، پاسی از فرج وپرتوی از مدینه فاضله ظهور را به همراه خواهد داشت .وچنانکه در مباحث مهم "مهدویت راهبردی وتمدن سازی اسلام" ،تنقیح خواهیم کرد:

انگاره ء اجتماعی وساختار مدنی تمدن اسلام ، انگاره وساختار "امت زیستی " ست وما تا وقتی نتوانیم ساختار مدنی خود اسلام را حاکم کنیم ،همواره وهمچنان محکوم به ساختارهای حاکم  جهانی ،نظیر"جامعه مدنی " ولیبرال دموکراسی موجود  خواهیم بود.که بدین ترتیب خروجی عملی همه ء فعالیت ها وبرنامه های دینی وفرهنگی ما نیز در سیطره ء آن ساختارغالب ،به پیمایش وپردازش خواهدآمد.                                                                                                                                                                                                           توجه کنیم که هر ساختارمدنی ،در حقیقت سخت افزاروسیستم عامل  تمدنِ متبوع است و  به محض حاکم شدن آن سخت افزار، اولا نرم افزارهای فرهنگ و تمدنی خود را محیط می کند  وثانیا  غالب  قابلیت ها وقدرت های فرهنگ محاط ما را نیز محدود به مناسبات خود کرده وبسا که درسیطره عملیاتی خود درخواهدآورد! نتیجه انکه : ما برای هرگونه مهندسی فرهنگی ،پیش از هرچیز نیازمند برپا سازیِ ساختار وسخت افزار مدنی خاص دین وفرهنگ خود خواهیم بود .که چنانکه گفته شد تنها کلان ساختار مدنی مورد قبول دین اسلام ،"ساختارامت" است.ضمن انکه  براساس مواعید قرآنی وهمچنین تجارب تاریخیِ مسلمانان ، ظهور برکات الهی وامداد های غیبی وهمچنین پیدایش وجوشش ذخیره ها وقابلیت های مختلف دین الهی نیز تنها در گرو برپایی همان ساختار اصلی خود این دین خواهد بود .این هشدار قرآنی بزرگ را نیز دراین جا مدنظرداشته باشیم که : قرآن کریم  در آیت انذارآمیز خود خطاب به مسلمانان ، خروج آنان از راهبرد امت زیستی وروی آوردن انان به هرگونه تفرد یا تحزب وتفرق را مساوق با ورود در قلمرو شرک ،اعلام کرده ومی فرماید: ولاتکونوا من المشرکین . من الذین فرقوا دینهم فکانوا شیعا کل حزب بمالدیهم فرحون ودر انذاری دیگر،  این خروج خسارت بار را مایه ء "ذلت ومسکنت ابدی " معرفی می فرماید ـ 113 ال عمران (این اندیشه ء مستقل و مفصلی ست که انشاءالله در فرصت مناسب  تقدیم می شود ودر انجا خواهیم گفت که :عمده ء مفاسد اجتماعی امروز،مفاسدساختاری ست!)

تضایف امام وامت:

دو مفهوم امام وامت ،از مفاهیم "متضایف"، همچون دومفهوم "والد ومولود" هستند .بنابراین همانگونه که تا مولودی به دنیا نیاید ،شأن والد نیز تحقق پیدانمی کند (تا اولین فرزند شما به دنیا نیاید،پدر یامادر بودن شما نیز تحقق نمی یابد)؛ همین طور تا امتی بوجود نیاید شأن امام ،ظاهر نخواهد شد. البته هم اکنون ما معتقدیم که امام مهدی علیه السلام ،امام موجود وحی وحاضراست وبر گروهی از انسان های برگزیده ،مانند اوتاد وابدال وهمچنین بر ملایکة الله ودرواقع بر همه ء مأمومان حقیقی خود امامت می کند .اما ظهور شأن امام در جامعه جهانی وبرای همه مردم وملت ها ، از هنگامی آغاز می شود که امتی در حد نصاب لازم []از متن همین مردم  بر محور ولایت وامامت امام غایب تشکیل شوند ودر واقع، ظرف قابلی را برای  ظهور آفاقی امام ،فراهم سازند  .بنابراین  برای برپایی خیمه ء  امت زیستی نیز پیش از هرچیز نیازمند حاکمیت یک  قبله استراتژیک  و مولفه ء مقتدری بعنوان ستون ومحور این خیمه خواهیم بود که این محور، چیزی جز همان رکن اصلی امت، یعنی "امام " نخواهد بود .

عده موصوفه:

تعبیر برخی روایات شریف در مورد اصحاب المهدی ، "عدة الموصوفه" است .امام صادق علیه السلام می فرمایند : "لایکون ماتمدون الیه اعناقکم حتی کملت العدة الموصوفه [] پس معلوم می شود امت وجماعتی که ظهور امام در گرو تشکیل وتکمیل ایشان است یک ویژگی های مخصوصی دارند ودرواقع،امر ظهور ، معلق بر پیدایش وتکمیل چنین ویژگی هایی در میان جماعت مهدی یاوران است . واگرما به خوبی این حقیقت را تصور کنیم ،مسلما تصدیق می کنیم که بر فرهنگ سازان ومتولیان تعلیم وتربیت جامعه شیعه ،ضرورت دارد تا با تحقیق وتامل در این ویژگی های مورد نظر، فضای فرهنگی ونظام تربیتی واخلاقی جامعه را تا جای ممکن بر مبنای همین الگوی "عده موصوفه" متحول ومنطبق سازند .به خاطر داشته باشیم که هم اکنون شکل گیری انقلاب ها وجریان هاس سیاسی شیعی ،اگرچه می تواند تاثیر بنیادینی در زمینه سازی سیاسی ظهورایجادکند اما حلقه ء اصلی برای آغازنهضت جهانی ظهورامام موعود عجل الله تعالی فرجه ، یک حلقه ء فرهنگی وتربیتی ست وچنانکه گفته شد :اصلی ترین موجب ظهور امام،تربیت وتشکل کادر نیروی انسانیِ کافی وکفایتمند ، یا همان  عده موصوفه  و "امت امام مدار" است ،تا همچنانکه برخی رسولان عظیم الشأن گذشته نیز ،پیامبرانی را در اختیارداشته و آن بزرگواران را ـ با اطمینان قلبی کامل ـ  برای ترویج شریعت ومکتب الهی خویش به سرزمین های مختلف  می فرستادند . همچنین وارث انبیا ورسولان الهی ـ یعنی امام موعود .عج. ـ نیز امت پیامبر گونه ای را می خواهد که بتواند مدیریت جهان و خزاین زمین و همچنین تربیت دیگر مردمان عالم را بی هیچ دغدغه ای به آنان بسپرد وانان نیز حقیقتا به مثابه ء اشعه های آفتاب امامت ، زمین وزمان را به نور پروردگار خویش برافروزند . ومسلما تازمانی که چنین خلیفگان شایسته ای ـ در حد نصاب لازم ـ  تربیت نشوند هرگز خداوند متعال ،اذن ظهور به آخرین ذخیره موعود خود را نخواهد داد

                                          تامل درچهار ویژگی کلیدی اصحاب المهدی عجل الله تعالی فرجه:  

 ویژگی کلان وکلی  : شاید ویژگی کلان وکلی امت مهدوی واصحاب آن حضرت را درهمان  توقیع شریف ومشهوربدانیم که  « لوان اشیاعنا ـ وفقهم الله لطاعته علی اجتماع  من القلوب فی الوفاءبعهدنا لما تاخر عنهم الیمن بلقائنا ...»                                                                                                                   چنانکه ملاحظه می کنید ،دراین توقیع مبارک ،تنها براین  دوویژگی تاکید شده وهمین را به تنهایی موجب کمال معرفت وعامل قطعی ظهور،آن هم به قید فوریت! اعلام فرموده اند .باری، امام دراین نامه مبارک ومهجور خود،درحقیقت فرمول ظهور وآدرس سرراست خود را  ،(به همراه طریق امام شناسی )نشان داده و در واقع  چنین فرموده اند که : هرگاه شیعیان ما طالب دیدارفوری وشناخت حقیقی ما شدند ،تنها کافیست تا بر محور " وفای به عهد امام حی" ، همدلی، یاهمان   "اجتماع قلوب" داشته باشند .          

 براین اساس ، می توان مبنایی ترین ویژگی اصحاب المهدی علیه السلام را در همین دوخصلت اول ودوم (به شرح ذیل)دانست :                                                       

 ویژگی اول ـ امام مداری واطاعت پذیری وتذلل دربرابر امام ! این ماهیت اصلی تشیع راستین وکلیدی ترین ویژگی اصحاب امام موعود .عج.است . حقیقت امام مداربودن دراین است که انسان،امام را اولویت مطلقه زندگی خود وحتی از نفس خود نیز بر خود اولی تر بداند ( النبی اولی بالمومنین من انفسهم).این عین ولایت پذیری ست .کسی  که ولایت امام را می پذیرد درحقیقت ، امام وامرواراده اورا بر خود حاکم کرده و دیگر ،همه ء امور واراده ها وامیال واعمال، وحتی همه ء آرزوهای  خود را در راهبرد اولویت مطلقه امام  ودر طول امر واراده مولایش قرار می دهد. یکی از بهترین عبارات دینی، برای توضیح این حقیقت را در این فقره از زیارت جامعه می توان دانست " ومقدمکم اَمام طلبتی وارادتی وحوایجی واحوالی واموری کلها " .اصحاب المهدی دربرابر مولای خود این گونه اند .چنانکه درروایت شریف نیز چنین آمده است که : هم اطوع من الامه لسیدها  یعنی از کنیزان هم دربرابر مولای خود متواضع تر وفرمان پذیرترند[] .ائمه اطهار علیهم السلام در عبارات متعددی این ویژگی آرمانی اصحاب موعود را بیان فرموده اند.

پرسش: اولین شبهه یا انتقاددربرابر این مساله این است که : در اسلام ،اصل حریت وحرمت وکرامت انسان ها به رسمیت شناخته شده است وچنانکه امیر المومنین علیه السلام نیز فرموده اند :«خداوند، تورا آزاد آفریده است پس برده ء احدی مشو! »[] اما این اصل اسلامی وانسانی (آزادگی) در تضادصریح با تقریر یادشده از مفهوم ولایت بنظر می رسد

 پاسخ این پرسش نیازمند تامل در معنا وحقیقت "ولایة الله " در اسلام است واکنون در این فرصت کوتاه ،همین قدر اشاره میکنیم که : میان بردگی وبندگی ،فرق های بنیادین وبسیاری وجود دارد واین دومفهوم هیچ قرابت وتناسب جوهری بایکدیگر ندارند . یکی از اولین تفاوت های بردگی وبندگی نیز اتفاقا در همان عنصر "انتخاب وآزادی " ست، که در مفهوم ومعنای بردگی چنین عنصری وجود ندارد حال انکه  ولایت اسلامی ،اساسا موقوف بر امر"بیعت"  بوده  و یکی  از ملازمات اصلی بیعت نیز همان عنصر یادشده (انتخاب وآزادی) ست. بنابراین کسی که برده ء کسی می شود راهی وچاره ای جز این بردگی نخواهدداشت اما کسی که با خداوند متعال ،به وسیله ولیّ ونماینده معصوم وبرگزیده ء او بیعت می کند، این بیعت او نوعی عقد آگاهانه و انتخابگرانه است[] . در ویژگی های بعدی ، با مفهوم ومعنای  "بیعت" که از کلید معناهای امت و  ولایت  است آشناترمی شویم :

 ویژگی دوم :امت زیستی (اتحادقلوب)   : درمورد این خصلت کم نظیر اصحاب المهدی .ع.  می بایست مجال ویژه ای را اختصاص داد اما دراینجا تنها به آنچه که در توقیع شریف بیان شد این چند  روایت را هم می افزایم وفعلا ازبسط سخن دراین خصوص میگذریم : کـَاَنَّمـا رَبـّاهـُمْ اَبٌ واحـِدٌ وَ اُمُّ واحِدَةٌ قُلُوبُهُمْ مُجْتَمِعَةٌ بِالَْمحَبَّةِ وَ النَّصیحَةِ : یاران مهدی علیه السلام آنچنان درمحبت و خیرخواهی همدل وهمجان وهمانندهمدیگرند که گویی همگی توسط یک پدر ومادر پروریده شده اند! وحتی درروایت دیگری امیرالمومنین .ع.می فرمایند:  گـویـا آنـان را مـی نـگـرم کـه هـیـاءتـی یـکـسـان و قـد و قـامـتی بـرابـر دارنـد، جـمال و برازندگی و لباس آنان نیز مثل هم است ((کَاَنّی اَنْظُرُ اِلَیْهِمَ و الزِّیُّ واحِدٌ وَ الْقَدُّ واحِدٌ وَ الْجَمالُ واحِدٌ وَ اللِّباسُ واحِدٌ))...که مسلّما همه این هماهنگی ها نیز دراثر تمرکز شدید قوای نفسانی تک تک آنان بر قطب وقبله ء واحدشان بوده ونتیجه ونشانه ء این است که همگی از یک سرچشمه ء تربیتی سیراب شده اند(یُسقی بماء واحد)/ادامه درصفحه بعد...

 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)