سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 پیش ازآنکه بحث موردنظرمان یعنی "فایده وفلسفه غیبت" را ـ درپست بعدی ـ آغازکنیم این مقدمه را یادآورمی شوم که :اصلا غیبت امام زمان یک غیبت مطلق نیست بلکه ایشان بطورنسبی وتنها از بصر یابصیرت عموم مردم غایب اند وگرنه همواره درطول دوران غیبت صغری وکبری افرادبی شماری از انسان ها به محضرایشان مشرف شده اندو هدایت بی واسطه و مع الواسطه ایشان دراین دوران هم به همین وسیله نصیب مومنان وجامعه شیعیان می گردد .
البته همه ما می دانیم که باب نیابت خاصه وادعای ارتباط با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه تاپیش از ندای آسمانی وخروج سفیانی مسدوداست وهرمدعی ارتباط را مطلقا تکذیب باید کرد اما بسته شدن باب ادعای ارتباط هرگز به معنی بسته شدن باب امکان تشرف نیست .چنانکه هم در روایات ما به این مطلب تصریح شده وهم گزارش های متواتر بسیاری ازعالمان وصالحان موردوثوق، این معنی را دراین حد تایید می کند که :امکان تشرف به محضر ولی عصر.عج ."بدون ادعای رابطه ونیابت!" وجود داشته ودارد.این اعتقادی ست که هم ـ چنانکه گفته شد ـ موردتایید روایات ماست وهم با اصول علمی (علم اصول وعلم رجال) هماهنگ است .شما ملاحظه بفرمایید :بخش معظم دین ما به وسیله روایات بدست میاید که بخش اندکی ازاین روایات "متواتر" است وغالب روایات نیز اگرچه متواتر نیستند اما بسیاری ازآنها ازآنجاکه حایز شرایط لازم هستند مورد وثوق علمای ماقرارگرفته وبه آنها عمل میکنند .وبااین حساب ،اگرروایتی متواتر باشد حکم گوگرد سرخ داشته وهیچ مسلمانی در قبول وعمل به آن تردیدی نخواهدداشت وبسیاری از اهل سنت حتی امثال ابن تیمیه نیز منکران حدیث متواتر را کافرمی دانند. اکنون سخن این است که :اگر ما به کثرت جمعیت تشرف یافتگان که نوعا هم از مومنان طرازبالا مثل مجتهدان وعارفان وصالحان هستند توجه کنیم خواهیم دید که ارزش  اجماع واتفاق این همه انسان صالح که همگی  حیات امام مهدی را گواهی داده اند ؛(باری ارزش اینهمه گزارش متواتروبلکه فوق تواتر آن هم درمیان پاکترین وصادق ترین انسان ها )هرگز ارزش واهمیتش کمتراز عالی ترین روایات متواتر مانخواهدبود!؛شخصیت هایی مثل سیدبن طاووس،شیخ مفید، ،خواجه نصیرالدین طوسی،علامه حلی،علامه بحرالعلوم ، مقدس اردبیلی ، شیخ انصاری،سیدشَفتی.......ودرعصرما نیزبزرگانی چون ایة الله مدیسه ای ، فشارکی ،مرعشی نجفی...وحتی دربین عالمان اهل سنت نیزکسانی چون محی الدین بن عربی (که مدعی رویت بوده)و شعرانی صاحب کتاب الیواقیت که هم اکنون مزاراوزیارتگاه ومورد اعتقاد مردم اهل سنت است ....ودربین عارفان نیزکسانی چون مرحوم قاضی وانصاریان وسیدعبدالکریم کفاش(رضوان الله علیهم اجمعین) ...اینها بخش بسیار بسیار اندکی از مجموعه علما وعارفان تشر ف یافته است وشما براین مطلب ،دو نکته دیگر راهم اضافه کنید:1 ـ علما وعرفای فراوان دیگر که نام ایشان را ذکرنکردیم وعده بیشماردیگری که شدیدااهل کتمان بوده وتشرفات خود رانقل نکرده اند (وما خودبرخی ازین افراد را می شناسیم وقرینه های متعددی بر تشرف آنان داریم)2 ـ تشرف یافتگان ازمیان مومنان ونجات یافتگان وشفا یافتگان بیشماری که تنها حکایت عده ای از آنها درکتابهای مربوطه ودردفاترثبت کرامات ضبط شده است وزیارتگاه های مهمی چون جمکران ومسجد سهله حداقل درهرماه شاهد چنین رویدادهای مبارکی ست وبرای کسانی که علاقمند به تحقیق وپیگیری اسناد ومدارک این کرامات (خصوصا شفایافتن ها)هستند هم اکنون چنین امکاناتی فراهم بوده وعذری برای منکران وجودندارد!...بلی اگریک عقل سلیم وخالی ازتعصب ،دراین دومطلب ودرمجموعه آنچه گفته شداندکی تامل کند بی گمان تصدیق خواهدکرد که : هرگز این همه انسان صالح درطول حدودا 12 قرن گذشته ، آن هم در بلاد مختلف جهان اسلام نمی توانندهمگی بر یک ادعا (یعنی  وجود امامی معصوم بنام حجة بن الحسن المهدی .عج.)به دروغ وفریبکاری تبانی وهمدستی کرده باشند!! چنین تحلیل نابخردانه ای از هیچ انسان معمولی مگرازاهل عنادوتعصب ،هرگز صادرنخواهدشد.همچنین اندک تاملی در کیفیت این تشرفات وتاثیرات مبارک ومعجزه گونه بسیاری ازآنها نیز شبهه توهّم وامثال ذالک را برطرف خواهد کرد وآنچه حجت رابتمامه برمنکران کامل کرده وراه هرگونه عذروبهانه ای را فرومیبندد؛مطالعه در ادله نقلی واخبار واحادیث فراوانی ست که عموم عالمان ومحققان تشیع نقل کرده وبسیاری از عالمان اهل سنت هم بدان اعتراف کرده وتاآنجاکه می دانیم بیش از 200 نفراز مشاهیرایشان هم درتالیفات خود به تولد وحیات وحضور امام مهدی تصریح کرده اند(ر.ک.مع الدکتورالقفاری ـ ایة الله اسلامی) .باری:
فریادحافظ اینهمه آخر به هرزه نیست/هم قصه ای عجیب وحدیثی غریب هست
درپایان این سخن ،این پرسش تامل انگیزراهم عرض کنم : به راستی با این همه حدیث وحکایت ودلیل وقرینه که چیزی جزیک بشارت بزرگ را برای مردم رنج دیده وبی پناه دنیای ما به ارمغان نمی آورندچه کسانی وبه چه علتی با چنین بشارت بهجت انگیزوامیدبخشی مخالفند وعلت این همه اصرارولجاجت آنها برچه اساسی بوده وشفابخش دل چه کسانی خواهدبود؟!
چمع بندی سخن: حاصل سخن این شد که براساس دلایل نقلی وتجربیِ اثبات پذیرو انکارناپذیر،غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه ،یک غیبت مطلق نیست بلکه یک محدودیت است وامام عزیزما هم اکنون بر امت واقعی وخالص خودکه همان "اوتاد"هستند درکمال ظهور به سرمی برد وپس ازاوتاد که ـ حسب روایات ـ دایم الحضور هستند، گروه "ابدال "نیز امکان شرفیابی به محضرایشان را گاه بیگاه دارند.اما سایرمومنان نیز درصورت تضرع به درگاه خداوند وتوسلات پیگیر ـ چنانچه موافق مشیت الهی باشد ـ امکان دیدارخواهندیافت .درهرصورت نکته بسیارمهم وناگفته ء ما دراینجا این است که : هدایت ودستگیری های روزانه ء امام عصراز جامعه مومنان بعنوان رهبرالهی امت ، ازطریق همین تشرفات نیز امکان پذیر ومجرب است وآن ولی حی وحاضرالهی عنداللزوم ودرمواقع خطر،پیام ها وارشادهای لازم را ازطریق اوتاد وابدال،به والیان امت وموالیان خودابلاغ کرده اند[1] واین گذشته از ادعیه ءزاکیه وهدایت های باطنی ایشان وگذشته ازشفاعت هایی ست که دراثرتوسلات مومنین ،همواره نصیب دوستان ومتوسلان خود می فرمایند. .این نص فرمایش خود امام عزیزماست که :ا نّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِکُمْ، وَلا ناسینَ لِذَکْرِکُمْ، وَلَوْلا ذلِکَ لَنَزَلَ بِکُمُ الَّلأْواءُ وَاصْطَلَمَکُمُ الاَْعْداءُما در رسیدگى و سرپرستى شما ،اهمال نکرده یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود، دشوارى ها بر شما فرود مى آمد دشمنان، شما را ریشه کن مى نمودند. آدرس الخرائج الحرائج، ج2، ص903 بحارالأنوار، ج53، ص175، ح7

دست او ازغایبان کوتاه نیست/دست اوجز قبضه ء الله نیست
..........................................................................................

[1]دنیا خالی نیست از:

 قطب که مهدی وامام است /4 نفرکه اوتاد نام دارند و میخهای روی زمین هستند ./40 نفر ابدال ./70نفر نجیب(نجباء) /360نفر صالحان
هر گاه یکی از اوتاد بمیرد از ابدال جایگزین او شود، به جای ابدال از نجبا و به جای نجبا از صالحین و به جای صالحین از شخصی مؤمن . (نجم الثاقب ص 91 وص 735)

این حدیث در کتب روایی متعددی ازشیعه واهل سنت به عبارات وارقامی نسبتامتفاوت آمده ودربیشترروایاتی که بنده دیده ام تعداداوتاد 30 یا 40 نفرگفته شده است .یکی ازمعروفترین احادیث درزمینه اوتاداین است"ومابثلاثین من وحشه" :(درخیمه مهدی علیه السلام )و30 نفری که دررکاب ایشان هستند هیچ گونه وحشتی نیست .[یعنی آن محضرالهی قله امن وآرامش مطلق است وانشاالله که این خورشید قله نشین عالم به زودی تمام سرزمین شب آلوده وشوم زده ء مارا با گسترش وتوسعه ء ظهورخود ،برافروزاند ]


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)